Lovreč danas

Područje općine Sv. Lovreč broji 23 naselja koja su 2001. godine, tj. po posljednjem službenom popisu stanovništva imala 1.040 stanovnika, s prosječnom gustoćom naseljenosti od 25,61 stan./km2.

Prema podacima iz Prostornog Plana Istarske županije vidljive su tendencije smanjenja prirodnog prirasta, no usprkos negativnoj stopi broj stanovnika Istarske županije raste u posljednjem međupopisnom razdoblju (1981.-1991.) To se može objasniti migracijskim kretanjima u Republici Hrvatskoj. No pozitivan migracijski saldo međutim uočavamo u priobalnom dijelu Istarske županije (Poreč), dok bi se za općinu Sv. Lovreč moglo reći da je došlo do manjeg pada i stagnacije broja stanovnika.

Na opadanje broja stanovnika su utjecali različiti čimbenici, među kojima su društveno-gospodarski, politički, socijalni, zdravstveni i sl. Osim ozbiljnog smanjenja prirodnog priraštaja i nataliteta, tu su i migracije stanovništva u gradove, a i posebno veliko iseljavanje u Italiju nakon II.svjetskog rata.

Administrativno sjedište općine je naselje Sv. Lovreč.

Naselje Sv. Lovreč (Pazenatički) – Površina statističkog naselja je cca 480,50 ha.

Sv. Lovreč ima funkciju općinskog sjedišta. Od gore navedenih pet funkcija ima pet (osnovnu školu, upravu, poštu, ambulantu i trgovinu živežnim namirnicama) koje obilježavaju središnjost nekog naselja. Time Sv. Lovreč čini onu mrežu lokalnih središta koja opslužuju mrežu ruralnih naselja u svojoj okolici i na taj način doprinose kvaliteti življenja u priobalnoj zapadnoj Istri. Naselje je smješteno uz državnu cestu D-21(Kaštel SLO – Buje – Vodnjan D3), na blagom brežuljku slabije izraženih “akropolskih” i jakih urbanih obilježja. Svojom uređenom površinom zauzima površinu od 13,51 ha. Povijesno naselje kružne je, odnosno spiralne planske osnove, a središtem naselja dominira župna crkva Sv. Martina.

Ostala naselja su tipično ruralnog karaktera, promjenom gospodarske osnovice potpuno stagniraju, i svojim značajem ne utiču na širi prostor općine.

O osobitostima naselja na području općine mogu se iznijeti slijedeće konstatacije:

  • u smislu morfologije naselja se nalaze na prostoru vapnenačkog ravnjaka, koji se ističe blago valovitom morfologijom reljefa, a cijeli je prostor pokriven nakupinama zemlje crvenice. Krajolik predstavlja mozaik degradiranih šuma, livada, kamenjara i poljodjelskih površina tipičnih za sredozemnu regiju, prošaran rasutim naseljima
  • u tipološkom smislu naselja su ruralna. Matrica naselja je u svom tradicijskom dijelu koncentrirana, a u novijem dijelu izgradnja je disperzna
  • zbog svog blagog reljefa nema upečatljivih slikovitih vizura, s iznimkom naselja Sv. Lovreča i Gradine, smještenim na blagom brežuljku slabije izraženih “akropolskih” i jakih urbanih obilježja, ostala naselja teško je uočiti kao markantne naseobinske strukture
  • područja su transformirana u skladu s razvojno-gospodarskim obilježjima većeg gravitacijskog centra (Poreč)
  • s iznimkom naselja Sv. Lovreča - urbana cjelina, ostala naselja su tipično ruralnog karaktera

Gradski trg 4
Sveti Lovreč 52448
T: 052 448 195
E: opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Službeni glasnik